Contact us    Login
เดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

*** กรณีให้จัดส่งเสื้อ และเบอร์วิ่ง จัดส่งวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คะ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 10.00- 20.00 น. รับเสื้อ - รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10 กม. และ เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
เวลา 05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
เวลา 06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
เวลา 06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.
เวลา 06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นขัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
เวลา 07.30 น. พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (PH RUN @ NU 2020 )

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  เวลา 05.30 - 10.00 น.
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย :  
ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักการและเหตุผล
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่  107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม  2546 โดยมีมติให้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และบริหารงานสาธารณสุข  แนวใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งในปัจจุบัน คณะได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่าสิบปี ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้จะเป็นวันครบรอบ 17 ปีของการก่อตั้งคณะฯ
        ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตระหนักถึงภาวะของการมีสุขภาพดีของประชาชนชาวไทย และเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงจะจัด “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ PH RUN @ NU ครั้งที่ 1 ” ขึ้น เพื่อเพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวัตถุประสงค์

1.เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร(รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย)
2.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพโดยใช้หลักการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับระดับความแข็งแรงของร่างกาย ร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ
3.พัฒนาเครือข่ายนิสิต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงคณาจารย์และผู้
ประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการอื่นกำหนดวัน

ประเภทของกิจกรรม 

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

399

เสื้อ+เหรียญ

-

10 Km

499

เสื้อ+เหรียญ

Overall รับถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชาย/หญิง
ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ1-5 ชาย/หญิง

VIP

1000

เสื้อ+เหรียญ

-

*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น 

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)

ระบบจัดส่งไปรษณีย์ หยุดรับวันที่ 12-01-2020 
ท่านใดที่สมัครตั้งแต่วันที่ 13 -01-2020 เป็นต้นไปเลือกรับเสื้อ+เบอร์วิ่งด้วยตัวเองเท่านั้น


ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันศุกร์ ที่ 6 และ วันเสาร์ 7 มีนาคม 2563 รับ ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เวลา 10.00-20.00 น.

เอกสารในการรับ
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )


***นิสิตสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในใบสมัคร พร้อมชำระเงินที่  
สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด GPS: 16.7456816,100.1896208
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/kTmpHfCbNmpbCvia6


การแบ่งกลุ่มอายุ 

1.ระยะ 5 Km ไม่มีการแข่งขัน และแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 10 Km มีการแบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 17 ปี 

ไม่เกิน 17 ปี

18-29

18-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

                                                       60 ปีขึ้นไป

***Overall รับถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชาย/หญิง ไม่สามารถรับถ้วยรางวัลในรุ่นอายุ 

แบบเสื้อที่ระลึก สำหรับ ระยะ 5 Km


แบบเสื้อที่ระลึก สำหรับ ระยะ 10 Km


แบบเสื้อที่ระลึก สำหรับผุ้สนับสนุน แบบ VIP (ลงระยะใดก็ได้ ไม่มีการแข่งขันรางวัล)


ไซด์เสื้อ แบบเหรียญที่ระลึก จะได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

เส้นทางการแข่งขัน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ และ Over all ชายและหญิง ระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กติกาการแข่งขัน
1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

2.นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน
3.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ใน
การให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันใน ประเภท/กลุ่มอายุใด

 บริการ และสวัสดิการ
1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2.5 กิโลเมตร)
2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น).
5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้งบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม  2563
เวลา 10.00- 20.00 น. รับเสื้อ - รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10 กม. และ เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
เวลา 05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
เวลา 06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
เวลา 06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.
เวลา 06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นขัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
เวลา 07.30 น.  พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

สอบถามข้อมูล ลงทะเบียนช่างภาพที่ --> https://www.facebook.com/PH-RUN-at-NU-107625937410001/

 

ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร