Contact us    Login
2nd CFBTLB Charity Run 2020 “ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ครั้งที่ 2”

ช่องทาง FanaticRun ปิดรับลงทะเบียนแล้วคะ
วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ


2nd CFBTLB Charity Run 2020 “ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ครั้งที่ 2”

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : ณ  สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ
เส้นทางวิ่ง สนามโดดพัชรกิติยาภา - อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
จัดโดย : 
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี 

 หลักการและเหตุผลของการจัดงาน
                 ด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด   ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ปัจจุบันโรงเรียน  มีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งหมดจำนวน ๑00 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำในหอพักโรงเรียนและโรงเรียนได้มีการดำเนินงานมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะเฉพาะสำหรับคนตาบอด เช่น การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการและสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรม การกีฬา การเล่นดนตรี การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้เข้าร่วมในเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นบริการแบบให้เปล่า การดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้กล่าวเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงร้อยละ ๒๐ และอีกร้อยละ ๘๐ ต้องจัดหาเพิ่มเติม
            ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี จึงจัดทำโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ครั้งที่ 2  2nd CFBTLB Charity Run 2020           เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อให้บริหารงานการ          จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ ที่วางไว้วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                                               
1. เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้ผู้มีจิตศรัทธา รู้จักและได้รับข้อมูลขององค์กรที่ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ระยะวิ่ง

ราคาบัตร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ1-5 ทุกกลุ่มอายุ

11.4 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ1-5 ทุกกลุ่มอายุ

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพย์ต้องถูกต้องเพราะจะมี SMS แจ้งเตือน

สถานรับสมัครในกรณีไม่สะดวกสมัครผ่านเว็ปไซด์
วันนี้ - 20 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
สมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี  (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี)


สถานที่จัดงาน :  ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ( เส้นทางวิ่ง สนามโดดพัชรกิติยาภา - อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก)
พิกัด GPS : 14.8113817,100.6885309

Google Maps -->  https://goo.gl/maps/fpZcGYMZVU82

การแบ่งกลุ่มอายุ การแข่งขัน

1.ระยะ 3 กิโลเมตร (ไม่จำกัดอายุ) ไม่มีการแข่งขัน 
2. ระยะ 5 กิโลเมตร มีการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ตามช่วงอายุได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้    

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 10 ปี 

ไม่เกิน 10 ปี 

11-19

11-19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

3ระยะ 11.4 กิโลเมตร มีการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ตามช่วงอายุได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้  

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 10 ปี 

ไม่เกิน 10 ปี 

11-19

11-19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป


ไซด์เสื้อวิ่ง

4S

3S

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

30

32

34

36

38

40

42

44

46

เส้นทางวิ่ง
 

 ของรางวัล
1. ถ้วยรางวัลเกียรติยศนักวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับแรก Overall-ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล
2. ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5  (ระยะ 5 กม.และ 11.4 กม.) ทุกประเภทการแข่งขันตามกลุ่มอายุชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญ
3. ผู้ที่เดิน-วิ่ง เมื่อเข้าเส้นชัย จะได้เหรียญที่ระลึก
4. นักวิ่งแต่งแฟนตาซี เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-20 มีรางวัล / ลำดับที่ 21 เป็นต้นไป ได้ของที่ระลึก

 กำหนดการของกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ
เวลา 04.00 น. - 05.15 น.        - ลงทะเบียนนักวิ่ง
เวลา 05.30 น. - 05.45 น.        - พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 05.45 น.                        - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11.4 กม.
เวลา 06.00 น.                        - ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5 กม.
เวลา 06.15 น.                        - ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 3 กม. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
เวลา 07.30 น.                        - พิธีมอบถ้วยรางวัล


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร