Contact us    Login
ให้ มันส์ รัน รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง GIVE ME RUN MINI MARATHON 2019

กำหนดการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (ไม่มีการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
1.วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-19.30 น ณ ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
2.วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-19.00 น ณ ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับเสื้อ +เบอร์วิ่ง ด้วยตัวเอง ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.กรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับเสื้อ +เบอร์วิ่งแทน ใช้เลขที่ใบสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม +เลขที่ใบสมัคร
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง (BIB) บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถใช้สำเนา หรือแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.– 08.00 น.
สถานที่จัดงาน : ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
จัดและดำเนินงานโดย : สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมมือ กับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

หมายเหตุ:
*5.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*VIP บัตรเหลือ 0 ใบ


                                   

ให้ มันส์ รัน รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง  GIVE ME RUN MINI  MARATHON 2019
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 04.00 น.– 08.00 น.
สถานที่จัดงาน : ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

จัดและดำเนินงานโดย : สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมมือ กับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

หลักการและเหตุผล
                 สำนักจุฬาราชมนตรี เล็งเห็นถึงการมี ส่วนร่วมในการ “ให้” คืนกลับสู่สังคม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมมุสลิม ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้
จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด จัดงาน
“ให้” โดยมุ่งหวังการปลุกจิตสำนึกการตอบแทนการ “ให้” คืนกลับสู่สังคม โดยไม่แบ่งแยกศาสนา และเชื้อชาติ  
เพื่อหวังให้เกิดความสงบสุข และการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข
               
ปัจจุบัน สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นที่ตอบรับของสังคมในมุมกว้าง
อีกทั้ง เพือสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป

สำนักจุฬาราชมนตรี จึงจัด โครงการ วิ่ง ให้ มันส์ รัน รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง  เพื่อให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมต่อการจัดงานในครั้งนี้มากขึ้น  ภายใต้แนวคิด “ทุกพื้นที่คือการ ให้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการจัดงานให้เป็นงานที่จัดแล้วมีคุณค่าต่อสังคม
2.   เพื่อสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมในสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และศาสนา
3.   เพื่อปลุกจิตสำนึกการการตอบแทนการ “ให้” คืนสู่สังคม
4.   เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายให้มากขึ้น
5.   เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าในอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุขละสร้างความสงบสุขได้อย่างยั่งยืน

ประเภทกิจกรรม

ระยะทางวิ่ง

ค่าสมัคร (บาท)

ของที่ระลึก

5.5 Km

450

เสื้อ+เหรียญ

10.5 Km

450

เสื้อ+เหรียญ

VIP 

1000

เสื้อ+เหรียญ+หมวก

*ประเภท VIP บริจาคแบ่งปัน เพื่อการ “ให้” (เลือกระยะวิ่งใดก็ได้)        ค่าสมัคร 1,000 บาท
***นักวิ่งผู้พิการหรือ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี  สมัครฟรี
โดยสามารถมาลงทะเบียนหน้างาน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น  รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน


เอกสารในการสมัคร ของเด็ก และผู้ทุพพลภาพ
1. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านในการสมัคร  ( ผุ้ปกครองสมัครแทนเด็กได้)
2.ผู้
ทุพพลภาพ ใช้บัตร ผู้ทุพพลภาพในการสมัคร (บัตรผู้พิการ)


หมายเหตุ : นักวิ่งที่นำอุปกรณ์กีฬามาร่วมบริจาค ณ กองอำนวยการ ภายในงาน “ให้”  จะได้รับคูปอง มูลค่า 50 บาท (ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้)
สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการ ภายในงาน ให้ ณ ลานพลาซ่า ราชมังคลากีฬาสถาน  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562            ในวันงาน หากลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Plogging เดิน-วิ่ง พร้อมเก็บขยะในเส้นทางวิ่ง จะได้รับของที่ระลึก.ถุงผ้า Goody Bag  Plogging Hero. “ให้” การวิ่ง เพื่อ. รักษ์โลก ฟรี ณ. กองอำนวยการ งาน “ให้” เมื่อนักวิ่งที่ลงทะเบียน นำถุงบรรจุขยะ อาทิ กระดาษ ขวดพลาสติก ตามกติกาที่กำหนด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอำนวยการ ภายหลังวิ่งเสร็จ ตามประเภทระยะทางที่วิ่ง ประเภทละ  100 ท่านแรก


***นักวิ่งผู้พิการ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี  สมัครฟรี โดยสามารถมาลงทะเบียนหน้างาน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น  รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน

กำหนดการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง  (ไม่มีการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
1.วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-19.30 น  ณ 
ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
2.วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-19.00 น  ณ  ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก


เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง 
1.กรณีรับเสื้อ +เบอร์วิ่ง ด้วยตัวเอง ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น

3.กรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับเสื้อ +เบอร์วิ่งแทน ใช้เลขที่ใบสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม +เลขที่ใบสมัคร
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง (BIB) บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถใช้สำเนา หรือแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )

วิธีเช็คสถานะการสมัคร
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน


สถานที่จัดงาน : ลานพลาซ่า หน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
พิกัด GPS: 13.756338,100.6216486

Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/vPpsnEemVmEtTuJE6


ไซด์เสื้อ

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

36

38

40

42

44

46

48

เหรียญที่ระลึกได้เมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น

 

เส้นทางวิ่งกำหนดการของกิจกรรม ให้ มันส์ รัน 2019. รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง.
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 04.00 – 08.00 น.
ลานกิจกรรมหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย
04.00 น. เปิดพื้นที่กิจกรรม รับฝากกระเป๋า อุปกรณ์ ของนักวิ่ง ให้ มันส์ รัน
04.20 น. พิธีกรต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
04.30 น. ร่วมกิจกรรมอบอุ่นร่างกาย
04.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิด กิจกรรม ให้ มันส์ รัน
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
05.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร               
08.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมบนเวที


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร