Contact us    Login
Banglamung Charity Run 2019

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
รับได้วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.พัทยา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 18.00 น.
-กรณีรับด้วยตัวเอง เอกสารใช้ในการรับใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนในการรับ
-กรณีรับแทนคนอื่น ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร
-กรณีสมัครมาเป็นกลุ่ม เลขสมัครเดียวกัน ใช้บัตรประชาชน คนใดคนหนึ่งในกลุ่ม และเลขสมัคร ในการรับ
-กรณีเป็นคนสมัครให้คนอื่น ใช้บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร และเลขสมัคร ในการรับ
(เอกสารสามารถถ่ายใส่ไว้ในโทรศัพย์ได้)
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา
พิกัด GPS : 12.8881942,100.9199701
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/YnJEdyJ7EVy

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที 31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา
จัดโดย: อําเภอบางละมุง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
***ระยะ 10 Km /21 Km ใช้ซิปจับเวลาในการแข่งขัน

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 1 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*21 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*VIP บัตรเหลือ 0 ใบ


Banglamung Charity Run 2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที  31 มีนาคม 2562 
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา 
จัดโดย:  อําเภอบางละมุง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  

วัตถุประสงค์
1. เพ่อืส่งเสริมใหประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาบ เพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเทื่ยวจดุใหมๆ่ ในพื้นททีเขตอ ำเภอบำงละมงุ เช่น ศูนยก์ฬีำแห่งชาติ ภาค ตะวันออก, เส้นทางงรอบอ่างเก็บน้ำชากนอก, สวนสาธารณะชำกนอก, สะพานข้ามถนนสาย 7 (เส้นพัทยา-มาตาพุต), อุโมงคต์น้ไม้พัทยา , ทรีท๊อป ฮอรส์ชูพอยท ์พัทยา
3. เพื่อให้ทางสาธารณสุข อำเภอบำงละมงุ นำรายได้ช่วยเหลือดูแูล ผู้ป่วยเรื้อรังทที่นอนติดเตียงทั้งชาวไทยและชาวต่าวชาติ ที่รักษาอยู่ในเขตอำเภอบางระมุง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะก่อใหเ้กิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 


ประเภทการแข่งขัน
ท่านที่สมัครตั้งแต่วันที่ 07-03-19 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป จะไม่ได้รับซิปในการจับเวลาการแข่งขัน   และถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน และรับรางวัล แต่ได้ เสื้อ เบอร์วิ่ง  และถ้วย Finisher 

ระยะวิ่ง

ราคาบัตร(บาท)

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km
ไม่มี CUT OFF

400

เสื้อ
ถ้วย Finisher

ไม่มี CUT OFF


Overall อันดับ 1-5 ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัลอันดับ

10 Km
 เวลา CUT OFF 2 ชม.

500

เสื้อ
ถ้วย Finisher
เวลา CUT OFF 2 ชม.


อันดับที 1-5 จะได้รับถ้วยอันดับ และอันดับที1- 3จะได้รับเงินรางวัล

21 Km
 เวลา CUT OFF 3 ชม. 30 นาที

600

เสื้อ
ถ้วย Finisher
 เวลา CUT OFF 3 ชม. 30 นาที


อันดับที 1-5 จะได้รับถ้วยอันดับ และอันดับที1- 3จะได้รับเงินรางวัล

VIP
ไม่มี CUT OFF

1000

เสื้อ
ถ้วย Finisher

ไม่มี CUT OFF


ได้รับถ้วย V.I.P. ทุกท่าน

***นักวิงทุกท่านทีเข้าเส้นชัยภายในเวลาทีกําหนดจะได้รับ “ถ้วย Finisher” หลังเข้าเส้นชัยทุกท่าน
(ได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึกแทนเหรียญที่ระลึก)

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย และ หญิง

ประเภทการแข่งขัน

Overall

อันดับ 1(บาท)

อันดับ 2 (บาท)

อันดับ 3(บาท)

21 Km

5,000

2,000

1,500

1,000

10 Km

3,000

1,500

1,000

800

ช่องทางการชำระเงิน
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  015-3-127-417
ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)

***สำหรับท่านที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งออกวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถเช็คเลขพัสดุได้ที่หน้าเว็ปไซด์คะ 
สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท 
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท ( ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ)
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ ทำได้โดย
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน

***เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ เบอร์วิ่ง (ฺBIB) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง เพราะ DHL จะโทรนัดรับพัสดุ และมี SMS แจ้งเตือน
***เสื้อและเบอร์วิ่งจัดส่งก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
รับได้วันที่ 30 มีนาคม  2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.พัทยา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 18.00 น.
-กรณีรับด้วยตัวเอง เอกสารใช้ในการรับใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนในการรับ
-กรณีรับแทนคนอื่น ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร
-กรณีสมัครมาเป็นกลุ่ม เลขสมัครเดียวกัน ใช้บัตรประชาชน คนใดคนหนึ่งในกลุ่ม และเลขสมัคร ในการรับ 
-กรณีเป็นคนสมัครให้คนอื่น ใช้บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร และเลขสมัคร ในการรับ 

(เอกสารสามารถถ่ายใส่ไว้ในโทรศัพย์ได้)
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา
พิกัด GPS : 12.8881942,100.9199701
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/YnJEdyJ7EVy

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในเวลา Cut Off จะได้รับถ้วยระลึกทุกท่าน  (ขนาดถ้วย สูง 26 กว้างยาว 12 ซม )


การแบ่งกลุ่อายุ

  1. ระยะ 5 Km มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งกลุ่มอายุ

  2. ระยะ 10 Km มีการแข่งขัน มีการแบ่งกลุ่มอายุดังนี้

 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

  30-39

  30-39

  40-49

  40-49

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป 

 

3.ระยะ 21 Km  มีการแข่งขัน มีการแบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป


ไซด์เสือ

ไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

รอบอก

34

36

38

40

42

44

46

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการ  (เวลาอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม)
วันอาทิตย์ที 31 มีนาคม 2562     
05.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนําเข้าสู่กิจกรรม
05.30 น. ประธานผู้จัดการแข่งขัน พร้อมเจ้าเจ้าหน้าที กล่าวเปิดงาน  
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิง ระยะ 21 km  
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิง ระยะ 10 km  
6.15 น.   ปล่อยตัวนักวิง ระยะ 5 km  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  
08.30 น.  พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล  
11.30. น.  เสร็จสินกิจกรรม

ติดต่อทีมงาน FanaitcRun