Contact us    Login
Epidem Run 2019 (ระบาดวิทยาพาวิ่ง)

กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
06.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง 10k
06.10 ปล่อยตัวนักวิ่ง 5k
สถานที่จัดงาน : บริเวณ เสาธง กระทรวงสาธารณะสุข นนทบุรี
พิกัด GPS : 13.8536601,100.5254928
Google Maps —> https://goo.gl/maps/fQ6Lz9eJpVm

หมายเหตุ:
*5 Km เยาวชน บัตรเหลือ 0 ใบ
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km เยาวชน บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ


Epidem Run 2019 (ระบาดวิทยาพาวิ่ง)

วันที่จัดงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

จัดโดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , มูลนิธิสุชาติเจตนเสน ,ชมรมพัฒนานักระบาดวิทยาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
            
ประชาชนมีสุขภาพดี ถือเป็นความมั่นคงด้านสุขภาพ และเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่จะส่งผลให้ประเทศก้าวสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ การจัดระบบควบคุมป้องกันโรคให้ตอบสนองต่อปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคระบาด ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในขณะที่ความท้าทายอย่างมากด้านโรคไม่ติดต่อ อันเป็นสาเหตุการตายประมาณ 3 ใน 4 ของการตายทั้งหมด อีกทั้งประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในไม่ช้า ยิ่งจะมีการป่วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศต้องการความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าในอดีต จึงจะควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อได้

          จากความรู้ด้านระบาดวิทยา พบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตายได้มากที่สุด ถึงร้อยละ 40  ซึ่งพฤติกรรมที่องค์การอนามัยให้ความสำคัญสูงประการหนึ่ง คือ การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ จะส่งผลลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อที่สำคัญได้

            สำนักระบาดวิทยา และมูลนิธิสุชาติเจตนเสน เป็นหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทด้านการพัฒนานักระบาดวิทยา และขับเคลื่อนระบบงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้จัด “กิจกรรมระบาดวิทยาพาวิ่ง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทั่วไป บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายระบาดวิทยา และถือเป็นโอกาสแสดงความระลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ 3 ท่าน ในโอกาสที่ปี 2562 ครบรอบอายุ นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน(90 ปี) นายแพทย์ประยูร กุนาศล(85 ปี) และ นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน(85 ปี) ซึ่งทั้งสามท่านได้ก่อตั้งกองระบาดวิทยา ทุ่มเทกำลังกายใจ สติปัญญา ผลักดันระบบงานระบาดวิทยามาโดยตลอด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแส การรักษาสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCD) ด้วยการออกกำลังกาย
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนการพัฒนานักระบาดวิทยาโดยมูลนิธิสุชาติเจตนเสน

ประเภทการรับสมัคร

 

ระยะทางวิ่ง

ค่าสมัคร (บาท)

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km เยาวชน (ต่ำกว่า 15 ปี)

300

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

450

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

10 Km เยาวชน (ต่ำกว่า 15 ปี)

300

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ1-5 ทุกกลุ่มอายุ

10 Km

450

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ1-5 ทุกกลุ่มอายุ


*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัย
 

ช่องทางการชำระเงิน
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  015-3-127-417
ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท ( ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ)
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ ทำได้โดย
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้


ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
รับได้วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 19.00 น. 
เอกสารใช้ในการรับใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนในการรับ  กรณีรับแทนคนอื่น ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร
(เอกสารสามารถถ่ายใส่ไว้ในโทรศัพย์ได้) 
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

สถานที่จัดงาน : บริเวณ เสาธง กระทรวงสาธารณะสุข นนทบุรี
พิกัด GPS : 13.8536601,100.5254928


การแบ่งกลุ่มอายุ
1.
ระยะ 5 Km มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 

ไซด์เสื้อ

ไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

รอบอก

34

36

38

40

42

44

46

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย


แผนที่เส้นทางวิ่ง


การบริการ

- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้
-จุดบริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดวิ่ง
- รถพยาบาลฉุกเฉิน
-รถสุขา
-บริการรับฝากของ
-นิทรรศการความรู้ NCD การป้องกันควบคุมโรค และการพัฒนานักระบาดวิทยา

กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
05.20      อบอุ่นร่างกาย
06.00      ปล่อยตัวนักวิ่ง 10k
06.10      ปล่อยตัวนักวิ่ง   5k
07.15      กิจกรรมบนเวที และ
07.20      มอบรางวัล และปิดกิจกรรม