Contact us    Login
Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2

ช่องทาง Online ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 7-03-2561 เวลา 23.59 น
*ระบบจัดส่งไปรษณีย์ปิดแล้วจ้า สามารถเลือกรับได้ด้วยตนเองเท่านั้น
วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี บริเวณหน้าเสาธง


Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2

วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  บริเวณหน้าเสาธง

พิกัด GPS: 13.8504165,100.5261793
Google Maps Link —> https://goo.gl/maps/K8hdRjobJS62

หลักการและเหตุผล

วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และเป็นสาเหตุการตายกว่า 12,000 รายต่อปี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยอาศัยเครือข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมวัณโรค ให้การดำเนินงานวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นการดำเนินงานวัณโรคนอกจากจะเร่งรัดให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีบริการที่เป็นมาตรฐานแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกัน การรักษา และสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัวตลอดจนในชุมชนให้ปลอดภัยจากวัณโรค

ในการนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานผู้รับทุน ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรค จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยงบประมาณจากกองทุนโลก และในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวัณโรค มีแผนการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งการกุศล ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่เคยดำเนินการในปี 2558 และ 2559 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการว่า เดิน วิ่ง การกุศล  “Charity TB Run 2018 Mini Marathon
ครั้งที่ 2” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายโดยการเดิน วิ่ง เพื่อสร้างกระแสรณรงค์และประชาสัมพันธ์วัณโรคสู่ประชาชนในช่วงวันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ.2561 (World TB Day 2018) ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันควบคุมโรค เกิดความตระหนักให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการควบคุมวัณโรค อันจะนำไปสู่การลดปัญหาวัณโรคต่อไป เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคทั้งคนไทย และประชากรต่างชาติที่ยากไร้ ด้อยโอกาส

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการ เดิน วิ่ง

2.   เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ (TB-HIV) การพัฒนา ส่งเสริมสร้างความเข้าใจปัญหาวัณโรค ตลอดจนกิจการดำเนินงานการควบคุม และป้องกันทั้งคนไทยและประชากรข้ามชาติ

จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

3.   เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทั้งคนไทย และประชากรข้ามชาติ มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรค มีจิตสำนึกในการควบคุม ป้องกันวัณโรค นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4.   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในการป้องกันวัณโรค ในช่วงเดือนรณรงค์วันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ.2561 (World TB Day 2018)
 

รายการแข่งขันและค่าสมัคร :   

1. ระยะ 2.4 Km.   บัตรราคา 400 บาท   ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน

2. ระยะ  5 Km      บัตรราคา 400 บาท   ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน

3. ระยะ  10 Km.   บัตรราคา 400  บาท   มีการแข่งขัน

4.VIP  วิ่งได้ทุกระยะ  บัตรราคา 2000 บาท  (VIP สมัครได้วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561)

 

***การชำระเงิน: สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB หรือ

โอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ1 ตัว ตัวที่ 2บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท   (ต้องแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัคร)

(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 

การรับเสื้อรับ + BIB

  1. กรณีเลือก ให้จัดส่งเสื้อ+BIB  ทางไปรษณีย์ DHL/EMS ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อให้ท่านได้  ในปลายเดือนกุมภาพันธ์  2561  ( ก่อนวันงาน 2-3 สัปดาห์ หรือหากทางผู้จัดงาน ส่งเสื้อมาให้ทางทีมงานเร็ว ก็อาจจัดส่งได้เร็วกว่า กำหนดการที่แจ้งไว้ )

          -วิธีเช็คเลขที่แท็กกิ้ง  ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน

 

  1. กรณีเลือกรับเสื้อ+BIB ด้วยตัวเอง กำหนดการรับมีดังนี้

      - วันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น  **เข้าได้ประตูเดียวคือทาง ถนนงามวง์วาน ซอย 2 เท่านั้น

รับได้ที่  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  บริเวณหน้าเสาธง  สถานที่จัดงาน

      - วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 วันงานเปิดรับเสื้อ เวลา 04.30 น เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  บริเวณหน้าเสาธง

      - หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB  --> ใช้เลขที่สมัคร + แสดงบัตรประชาชน

      -ในกรณีรับเสื้อ+BIB แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่สมัครเท่านั้น

       (เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )

 

การแบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันในระยะ 10 Km

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 - 69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


ขนาดไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

 

เหรียญรางวัล (ผู้ที่เข้าเส้นชัย)

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

   1. การนับอายุผู้สมัครเข้าแข่งขัน ให้นำปี พ.ศ. เกิด ลบด้วยปี พ.ศ. 2561

การพิสุจน์อายุจะใช้หลักฐานบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

 

กติกาการแข่งขัน

1. ยึดถือตามกติกาสากล และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด

2. นักวิ่งต้องมีอายุ ตรงประเภท/กลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2561-พ.ศ.เกิด)

3. ต้องแสดงหลักฐานวัน-เดือน-ปี ของทางราชการเพื่อการยืนยันก่อนการเข้ารับถ้วยรางวัล

 

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก 1 เหรียญ

3. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ10 Km

   ทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

4.ผู้สมัคร VIP ทุกท่านสามารถลงวิ่งได้ทุกระยะ ได้รับเสื้อ

เหรียญรางวัลที่ระลึก 1 เหรียญ และถ้วย VIP

5.ชมรมที่ส่งสมาชิกร่วมกิจกรรมมากที่สุดรับรางวัลของที่ระลึก  5 รางวัล

6.รางวัลนักวิ่งแฟนซีที่เข้าเส้นชัย รับรางวัลของที่ระลึก 5 รางวัล

 

การบริการ

  1. บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ โดยผู้จัดงาน และจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ

  2. การบริการตรวจสุขภาพ หน่วยปฐมพยาบาลดูแลตลอดการแข่งขัน

  3. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

  4. บริการรับฝากของ

  5. บริการรถสุขา

  6. บริการให้ความรู้เรื่องวัณโรค กิจกรรมสันทนาการ

  7. จับฉลากรับของที่ระลึกฟรี!!!

  8. ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่างภาพจากสำนักต่าง ๆ

สถานที่จอดรถ

- ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

         วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561 

(กำหนดการแข่งขัน (เวลาอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  04.30 น. – 06.00 น. ลงทะเบียน
   นิทรรศการ ความรู้วัณโรค (05.00 - 08.00 น.)
 05.20 น.  อบอุ่นร่างกาย
 05.30 – 05.50 น. พิธีเปิด และปล่อยตัวนักกีฬา 
 05.50 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
 06.00 น.  ปล่อยตัวเดิน – วิ่งฟันรัน 5 กม.
 06.10 น.  ปล่อยตัวเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.4 กม.
 07.00 น.  กิจกรรมต่างๆ (บนเวที ฯลฯ)
 08.00 น.  พิธีมอบรางวัล และปิดกิจกรรม

 

จัดและดำเนินงานโดย: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน